Публикации

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1819456
В момента има 178 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Май 2024
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

 

 Понеделник, 16 Юли 2012г. 

Проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, проект 2007 CB16IPO006-2009-1-9

 

1200716 BGSrblogo

Bulgaria – Serbia
IPA Cross-Border
Programme

Project “Exchange of good practices for quality management
of municipal administrations”

"The project is co-funded by EU trough the Bulgaria – Serbia IPA
Cross-border Programme”.

1200716 Evrlogo
Ползи
от
Внедряване на системи за управление
в съответствие с изискванията на
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001

В рамките на проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, проект 2007 CB16IPO006-2009-1-9 „Обмен на добри практики за управление на качеството в общинските администрации” беше реализирана дейност:

 

„Проучване на ползи за българските общини в района на Софийска област от въведените системи за управление. Целта е да се направят изводи и препоръки за тълкуването на стандарти за управление, отразяващи специфичните характеристики на общинските администрации“


Описание на дейността: Дейността по проекта е свързана с проучване на общините от София област, в които има внедрени системи за управление, в съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005.

Проучването цели изучаване на ползите, които системите за управление носят, както и да се направят заключения и препоръки за тяхното внедряване за да се пренесат добрите практики в общински администрации в Сърбия, където тези процеси са в начален стадий.

Добрите практики са ефективен начин за въвеждане на иновации, тъй като опитът на една организация може оптимално да бъде използван и в други от подобен тип.

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в общинската администрация.

За целта експерт по внедряване и развитие на системи за управление, базирани на изискванията на международни стандарти и анализ и прилагане на добри практики в управлението на качество, околна среда, информационна сигурност и други, посети 8 общини на територията на София област, в които има внедрени системи за управление и проведе разговори съответно с лицата, които са упълномощени представители по качество и околна среда в общинската администрация.

 

Повечето от общинските администрации в България внедриха системи за управление по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). Предмет на поръчката: Консултантска помощ по разработване и въвеждане на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в 100 администрации по проект № К 07-31-3/23.11.2007 г. “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По тази поръчка по трите й Лота бяха внедрени и сертифицирани 85 Системи за управление в 85 администрации в съответствие с приложимите стандарти през 2009 г. До момента на обявяване на поръчката към края на 2007 г. само 89 администрации са въвели системи за качество в своята дейност или 30% от всички общински администрации.

Общата цел е подобряването на ефективността, ефикасността и качеството на административното обслужване в Република България. Чрез повишаването на на услугите, предоставяни в публичния сектор, се цели достигане на степен на ефикасност и прозрачност на държавната администрация, която способства за повишаването на конкурентноспособността на българския бизнес и в средносрочен мащаб би довела до постигане на целите, заложени в Лисабонската стратегия. Проектът е насочен към изграждането на иновативна, конкурентна и ориентирана към изпълнението администрация, която е в състояние да изпълнява заложените политически и икономически цели и приоритети на Европейския съюз.

Специфичните цели обхващат:

  1. По-широко прилагане на инструменти и системи за управление на качеството;
  2. Подобряване на знанията и уменията в администрацията за въвеждане и прилагане на инструменти за управление на качеството;
  3. Стимулиране на въвеждането на иновации за подобряване на качеството на административното обслужване на базата на обмен на добри практики.

 

С внедряване на Системи за управление е постигнато:

 • Оптимизация на основните процеси, протичащи в Общинската администрация, необходими за постигане на общата мисия и цели на Организацията: институционално развитие, устойчиво икономическо развитие, социално развитие, устойчиво развитие на околната среда на територията на Общината.
 • Предоставяне на услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на гражданите и на изискванията на нормативните актове, регламентиращи дейността.
 • Нагледност и прозрачност на управлението на процесите, отговорностите и документооборота в Общинската администрация и концентриране на вниманието върху съществените проблеми.
 • Алгоритмизиране на процесите в Организацията и дефиниране на отговорностите и мястото на всеки от служител.
 • Създаване на увереност във всеки служител и подходяща атмосфера за оценяване на индивидуалната инициатива,   конструктивното мислене и разбиране потребностите на гражданите.
 • Подобрен поток на информацията, което предполага нейната концентрация и целенасоченото и пълноценното й използване.
 • По малко проблеми в комуникацията и координацията, както в рамките на Общинската администрация, така и с други заинтересовани страни.
 • Гарантирано спазване на сроковете за предоставяне на административните услуги.
 • Повишаване на удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги.
 • Поддържане на адекватна инфраструктура, необходима за нормалното протичане на основните процеси.
 • Не на последно място подобряване на имиджа на администрацията.

Устойчивостта на въведената практика изцяло зависи от волята и усилията на ръководството на отделната община.


"This publication has been produced with the assistance of the European Union, through Bulgaria - Serbia IPA Cross Border Programme CCI No 2007CB16IPO006. The contents of this publication are the sole responsibility of Agency for economic development Kostinbrod and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or Managing Authority of the Programme.”

  
YouSofia