ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1857723
В момента има 77 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 120709 lgl copy


Представяме публична информация за вашите проекти по Програма "Култура" и Програма "Европа"!

 18.05.2023 г.

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 I. Информация за контакт с възложителя:

 1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

 СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ АД, ЕИК:207271401, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, с представители Ангел Борисов и Данаил Димов

 

2. Пълен пощенски адрес.

 седалище и адрес на управление град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 3. Телефон, факс и e-mail.

 0876 305 409; diyana.topalska@ip-arch.com

 4. Лице за контакти.

 Дияна Топалска

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

 а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

 Инвестиционното предложение за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30.1, РАЙОН СРЕДЕЦ, ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА, предвижда реконструкция на съществуващ стадион „Българска армия“, който е съставен от следните подобекти:

 -         Сектор „А“ – северозападното крило на стадиона с трибуни, сграда с надземно и подземно застрояване;

 -         Сектор „Г“ – североизточно крило на стадиона със земнонасипни трибуни;

 -         Сектор „В“ – югоизточно крило на стадиона със земнонасипни трибуни;

 -         Сектор „Б“ – югозападно крило на стадиона със земнонасипни трибуни;

 Обектът се намира в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.109.30, с.о. парк „Борисова градина“, район Средец, Столична Община.

 С настоящото инвестиционното намерение се предвижда:

 -         Демонтаж на съществуващата конструкция и подмяна с нова, която да отговаря на всички съвременни изисквания и на действащата нормативна база, тъй като старата е компрометирана.

 -         Реконструиране на зоните за спорт, обществено обслужване, административна част, санитарни и технически помещения и земнонасипните трибуни;

 -         Демонтаж на съществуващото оборудване и седалки, и подмяната им с нови такива, отговарящи на съвременните изисквания и противопожарни норми, покриване на седалков сектор;

 -         Намаляване на капацитета на съоръжението с цел облекчаване на човекопотока в парк „Борисова градина“;

 -         Намаляване на застроената площ на съществуващия стадион;

 -         Премахване на стомано-решетъчни стълбове за осветление с височина 53 m;

 Инвестиционното намерение за ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.29 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30, ЧРЕЗ ЗАСАЖДАНЕ НА НОВА ДЪРВЕСТНА РАСТИТЕЛНОСТ И АЛЕЙНА МРЕЖА.

 Ще се предвиди облагородяване на прилежащото пространство около стадиона в рамките на ПИ с идентификатор по КККР 68134.109.30 и ПИ с идентификатор по КККР 68134.109.29. Премахване на имотната ограда с цел осигуряване на свободен достъп и създаване на нови зелени площи и паркова алейна мрежа, които да се влеят хармонично в парковата среда на Борисовата градина. Цели се увеличаване на зеленото пространство за отдих и рекреация на парка. Ще се подберат най-подходящите дървесни и храстовидни видове, които ще са в унисон и съответствие с климатичните условия за гр. София и съществуващата растителност в парка.

 б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

 За обектите има:

 -         Влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-33/ 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК;

 -         Виза за реконструкция, издадена от Главният архитект на Столична Община – Направление архитектура и градоустройство на 12.09.2019 г.;

 -         Виза за благоустрояване на прилежащото пространство, издадена от Главният архитект на Столична Община – Направление архитектура и градоустройство на 05.05.2023 г.;

 в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

 Природните ресурси които ще се използват по време на реконструкцията и облагородяването са вода и земя. Ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл) и енергийни ресурси (електроенергия и вода). Инвестиционните предложения не са свързани с добив на подземни богатства.

 Ще се използват съвременни висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им.

 г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

 По време на процеса по реконструкция на стадиона и облагородяването на околното пространство няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират незначителни количества отпадъци които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци в съответствие със ЗУО.

 По време на експлоатацията на обектите ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.

 Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

 д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

 Предвидените от възложителя инвестиционни предложения не предполагат замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района.

 Не се предвижда използване на горивни процеси по време на дейностите по реконструкцията на стадиона и облагородяването на околното пространство. Ще се използва основно електроенергия. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие на реконструкцията, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално и ще засегне предимно територията на работните площадки.

 Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

 При осъществяване на инвестиционните предложения не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на реконструирането и експлоатацията на обектите.

 е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

 Реализирането на инвестиционните намерения няма да засегнат в отрицателен аспект населението в близост до него. Изключва се възможността да има влияние върху хората или тяхното здраве. Не се очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обектите.

 ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

 При експлоатацията на обектите не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората. Реализацията на инвестиционните предложения няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората.

 2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

 Местоположението на Обект: Реконструкция на стадион „Българска Армия“, ще се осъществи в ПИ с идентификатор по КККР 68134.109.30.

 Местоположението на Обект: Паркоустрояване и облагородяване на прилежащото парково пространство ще се осъществи в ПИ с идентификатор по КККР 68134.109.29 и ПИ с идентификатор по КККР 68134.109.30

 3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от

 Транспортен достъп:

 Инвестиционните намерения за обектите имат за основна цел да облекчат и регулират трафика към съществуващото съоръжение чрез въвеждане на организация на движението по време на събития, ограничен и контролиран достъп откъм бул. Драган Цанков, премахване на паркирането на терен и позициониране му в подземно паркиране в зоната на Сектор „А“. Автомобилният достъп ще се осъществява посредством съществуващата алейна мрежа за споделено движение.

 Електрозахранване:

 За обезпечаване на нуждите от електрическа енергия за стадиона се предвижда да се осъществи чрез нов трафопост разположен в помещение на ниво терен част от обекта, в момента обектът е електроснабден от съществуващ трафопост.

 Водоснабдяване:

 За имота на стадиона има изградена съществуваща водопроводна връзка към мрежа на Софийска вода.

 Водоснабдяването на стадиона за питейно-битови и противопожарни нужди ще се извърши от съществуващата водопроводна мрежа, за имота има изградено съществуващо сградно водопроводно отклонение, което се запазва.

 Отвеждане на отпадъчни води:

 За имота на стадиона има изградена съществуваща канализационна връзка към мрежа на Софийска вода.

 Отвеждане на отпадъчни води ще се извърши към съществуваща канализация чрез съществуващи сградни канализационни отклонения.

 В имота на стадиона няма да се формират производствени отпадъчни води.

 Отопление:

 Основният енергоизточник за осигуряване на отоплителните и охладителните мощности за стадиона ще се осъществи от електрически ток.

 За отоплението и климатизацията не се предвиждат горивни процеси и директно замърсяване на околната среда.

 Не се предвижда използване на взрив.

 4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 Достъпът до обектите ще се осъществява от съществуваща в района изградена улична мрежа.

 5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 Инвестиционните намерения ще се реализират на един етап. Очакваната продължителност за реализацията на обектите за момента не може да се конкретизира.

 Всички дейности ще се извършват в границите на поземлените имоти, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за извършването им.

 6. Предлагани методи за строителство.

 Методите на дейностите при извършване на реконструкцията на стадиона ще са съобразени с всички модерни, съвременни тендеции и практики за реконструкция на такъв тип обекти. Носещата конструкция на Сектор „А“ се предвижда с конвенционално решение от монолитен стоманобетон, което ще отговаря на архитектурно-функционалните нужди на сградата. Носещата конструкция на Секторите „Б“, „В“ и „Г“ се предвижда от предварително направени, сглобяеми стоманобетонни и метални елементи, които ще минимализират дейности на терен и оптимизират съществено сроковете за изпълнение на обекта.

 Реконструкцията на стадиона и облагородяването на околното пространство ще следват одобрени инвестиционни проекти с Разрешение за строеж от Столична Община и действащата нормативна база.

 След приключване на дейности, терените около обектите ще бъде почистени и възстановени.

 7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

 Местоположението на терените е подходящо за реализиране на инвестиционните предложения, като основните мотиви за реализацията на инвестиционните предложения се състои в следното:

 -               имотите са разположен в климатично и релефно благоприятна среда;

 -               терените са транспортно обезпечени;

 -               при експлоатация на обектите, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени;

 8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

 Инвестиционните намерения ще се реализират в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.109.30 и поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.109.29, парк Борисова градина, район Средец, Столична Община.

 Въздействията от инвестиционните предложения нямат трансграничен характер.

 Обектите се намират в охранителната зона на НКЦ „Територията на Парка на свободата (Княз Борисовата градина), вкл. Дендрариума.

 СНИМКА 1:

 230518 Ovos1

 

 

 

 


9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

 Инвестиционните намерения предмет на настоящата информация са съвместими с устройствената зона, в която имотите попадат.

 10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

 Реализирането на инвестиционните намерения няма да засегнат съществуващи чувствителни територии. Не се намират в близост до водоизточниците и лечебни води.

 Около територията на инвестиционните предложения и в близост до тях няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на реконструкцията и облагородяването на обектите, както и при експлоатацията на обектите за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

 Обектите се намират в охранителната зона на НКЦ „Територията на Парка на свободата (Княз Борисовата градина), вкл. Дендрариума. На територията на инвестиционните предложения няма обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от инвестиционните предложения.

 Територията на инвестиционните предложения не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

 11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

 Инвестиционните намерения не предполагат добив на строителни материали и/или електроенергия.

 12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

 Преди реализиране на инвестиционните намерения, възложителят е необходимо да получи разрешително/и за строеж от Главният архитект на Столична Община.

 III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;

 Инвестиционните намерения ще се реализират в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.109.30 и поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.109.29, парк Борисова градина, район Средец, Столична Община.

 2. мочурища, крайречни области, речни устия;

 С инвестиционните намерения няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

 3. крайбрежни зони и морска околна среда;

 В близост до инвестиционните предложения няма крайбрежни зони и морска околна среда.

 4. планински и горски райони;

 Инвестиционните предложения не засягат и не попадат в планински или горски райони.

 5. защитени със закон територии;

 Обектите се намират в охранителната зона на НКЦ „Територията на Парка на свободата (Княз Борисовата градина), вкл. Дендрариума.

 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

 Неприложимо.

 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

 Обектите се намират в охранителната зона на НКЦ „Територията на Парка на свободата (Княз Борисовата градина), вкл. Дендрариума. На територията на инвестиционните предложения или в близост до тях, няма местности и обекти с историческо или културно значение, които да бъдат засегнати при реализирането на инвестиционните предложения.

 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 С инвестиционните предложения няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

 Въздействие върху хората и тяхното здраве

 Реализирането на инвестиционните предложения няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на Столична Община.

 Атмосфера и атмосферен въздух

 От дейността на обектите не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

 Води

 Водоснабдяването на стадиона ще се осъществява от изградената в района инфраструктура. При реализирането и експлоатацията на инвестиционното намерение не се предвижда въздействие или замърсяване на водите в района.

 Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

 Реализирането на инвестиционните намерения ще бъде свързано с подравняването на площадката. Характерът на инвестиционните предложения не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

 Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

 Инвестиционните предложения попадат в границите на парк „Борисова градина“, която е обитавана от животински видове. При изпълнение на дейностите по реконструкцията и облагородяването ще се вземе предвид гнездовия и размножителния период на животинските видове, за да не се наруши хабитата им.

 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

 При реализирането на инвестиционните намерения, няма да се наруши хабитата на животинските видове.

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

 Инвестиционните предложения не са свързани с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

 4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

 Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

 5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

 Не се очаква експлоатацията на обекта до доведе до въздействие върху населението в района.

 6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

 Вероятността от поява на вредно въздействие не се очаква, предвидени са от възложителя мерки за предотвратяване на пожари и аварии.

 7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

 Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработени и приложими планове за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

 8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

 Не се очаква комбиниране на въздействието от обектите с други инвестиционни намерения в близост.

 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

 При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се предотврати ефективно всяко въздействие върху околната среда.

 10. Трансграничен характер на въздействието.

 Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

 11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 Инвестиционните предложения изискват включване на поетапни мерки по време на реализирането на обектите и експлоатацията:

 На етап реконструкция на стадиона и облагородяване на околното пространство:

 -      ще се извърши поддържане на използваната техника в добро техническо състояние;

 -      ще се използват най-съвременните строителни дейности за такъв вид обекти, с цел опазване на околната среда.

 -      ще се извършва събиране и извозване на генерираните твърди отпадъци в контейнери и депонирането им до съответните депа, съгласно закона;

 По време на експлоатацията:

 -      експлоатацията на съоръжението и облагородяването на пространството ще се осъществява в съответствие с разрешения режим и съответната нормативна база;

 V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

 Приложена информация за осигурен достъп до информацията на обществеността.

 Настоящата информация по приложение 2 е публикувана на следния адрес:

 https://www.sofiavestnik.com/

 Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

                                                                        ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

РИОСВ - СОФИЯ

 

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ АД, ЕИК:207271401

Пълен пощенски адрес - седалище и адрес на управление град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0876 305 409; diyana.topalska@ip-arch.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: представители Ангел Борисов и Данаил Димов

Лице за контакти: Дияна Топалска

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за следното инвестиционно предложение:

-         РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30.1, РАЙОН СРЕДЕЦ, ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА

 

-         ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.29 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.109.30, ЧРЕЗ ЗАСАЖДАНЕ НА НОВА ДЪРВЕСТНА РАСТИТЕЛНОСТ И АЛЕЙНА МРЕЖА

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ……………………..                         Уведомител: …………………...……….

                                                                                                    (подпис)

  
YouSofia