Публикации

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1858196
В момента има 98 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” МИГ Сливница - Драгоман

120829 es 120829 bg 120829 leader

О Б Я В А
Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман”

Във връзка с проект №41-04-55/07.11.2011г. и Договор № РД50-82/13.06.2012г., на основание Заповед 1/20.08.2012г. на Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Драгоман” и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към „МИГ Сливница – Драгоман”, прилагаща Стратегия за местно развитие по Ос 4
Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.
    ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
    1. За създаване на база данни от експерти оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1, 2 и 3 на ПРСР  и в частност мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311, 312, 313, 321 и 322 залегнали в Стратегията на МИГ Сливница – Драгоман.
    2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:
        2.1. Да са физически лица;
        2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
       2.3. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);
       2.4. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
          2.4.1. Област „Социални, стопански и правни науки“:
            Професионални направления:

  • Социология, антропология и науки за културата;
  • Социални дейности;
  • Право;
  • Икономика;
  • Административно управление;
  • Политически науки;
  • Обществени комуникации и информационни науки;
  • Туризъм.

         2.5.2.Област „Природни науки, математика и информатика“:
            Професионални направления:

  • Биологически науки;
  • Информатика и компютърни науки;
  • Науки за земята.

           2.4.2. Област „Технически науки“:
            Професионални направления:

  • Комуникационна и компютърна техника;
  • Общо инженерство;
  • Енергетика;
  • Хранителна технология;
  • Архитектура, строителство и геодезия.

           2.4.3. Област „Аграрни науки“;
            Професионални направления:

  • Растениевъдство;
  • Растителна защита;
  • Животновъдство;
  • Ветеринарна медицина;
  • Горско стопанство;

           2.4.4. Област „Хуманитарни науки“:
            Професионални направления:

  • История и археология;

     2.5. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;
       2.6. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо Програмата за развитие на селските райони.
       2.7. Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.
   3. Допълнителни изисквания:
       3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
       3.2. Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;
       3.3. Компютърна грамотност – Word и Excel;
       3.4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
   4. Не се допуска участието на лице, което:
       4.1. е наето по служебно или трудово правоотношение в държавната администрация;
       4.2. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
       4.3. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн. ДВ. бр. 94 от 31 октомври 2008 год.):
       4.4. не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
       4.5. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност и обективност;
       4.6. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията;
       4.7. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
   5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от Изпълнителния екип/ИЕ/ и ще се одобри от УС на МИГ. Конкурсът преминава през следните етапи:
       5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс от ИЕ;
       5.2. ИЕ предоставя кандидатурите на преминалите успешно предварителната проверка в списък за разглеждане и одобрение от УС.
       5.3. Одобрените експерти оценители от УС се подреждат в списък по азбучен ред и се публикуват на електронната страница на МИГ.
       5.4. На база проведената конкурсна процедура в офиса на МИГ се поддържа база данни с експерти – оценители на проекти. За всеки период на оценка на проекти по определена покана, в зависимост от броя и вида на проектите, по предложение на ИЕ на МИГ се информират определените експерти от списъка, за условията на оценката.
       5.5. Приелите условията експерти се поканват за сключване на договор за извършване на услугата /Граждански договори/. Договорът се сключва от представляващия МИГ.
   6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
       6.1. Заявление по образец – приложение 1.
       6.2. Автобиография на български език по образец – приложение 2;
       6.3.Фотокопие от документ за завършено висше образование;
       6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и
удостоверяващи професионалния опит):
       6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
       6.6 Декларация по образец – приложение 3.
Забележка: Документите по т. 6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала“ от кандидата
   7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Сливница – Драгоман – гр. Сливница 2200, област Софийска, пл. „Съединение” № 1; изпратени по пощата или с куриер в срок от 29.08.2012г. до 04.09.2012 год. до 16,00 часа.
   8. Лице за контакти и информация Катя Ефтимова – Добрева, тел. за връзка 0877994580, необходимите документи и приложения се намират на електронната страница на МИГ: www.mig-SD.org
   9. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя дни работа във връзка с възложените за оцененяване проектни предложения (заявления).

Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,
Договор № РД 50-82/13.06.2012г.,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 , E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , web: www.mig-SD.org 
YouSofia