ЗА НАС Обяви

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1879501
В момента има 52 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юли 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Обяви
Обяви - Страница 5

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
“БГ РЕИ“ ООД; ЕИК: 175040732
гр. София, район Сердика, ул. „Клокотница“ №35-37, вх. В, ет. 6, ап. 47
2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция
гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34
3. Телефон, факс и e-mail.
0877 51 08 75; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. " data-mce-href="mailto: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. "> Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
4. Лице за контакти.
Бранимира Апостолова
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с изграждане на нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, област София (столица), община Столична, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново, с обща площ от 19 050 кв.м. Кладенецyt ще се използва за задоволяване на нуждите от вода на дружество “БГ РЕИ“ ООД.
Захранването с вода за други цели (поливане на зелени площи, измиване на площадки и вътрешни улици на комплекса) на обекта ще се осъществява чрез собствен водоизточник.
Кладенeцът ще усвоява водата от водно тяло с код BG1G00000NQ030 Порови води в неоген-кватернера – Софийска долина. Максималния дебит на черпене от кладенеца ще е 1,5 л/сек и не повече от 15768 куб.м/годишно.
В предвид геоложкия строеж на района и хидрогеоложката обстановка необходимото водно количество ще могат да се получат от един тръбен кладенец със следните проектно технически данни: дълбочина - 70 м; диаметър на сондиране - за водоприемната част - от 345 до 500 мм; на водоприемната част – ПВЦ тръби от ф140.
По време на строителството ще се използва площ до 40,00 м2 за изграждане на кладенеца и утайната система, която ще се рекултивира след завършване на сондажния процес. Освен това за водомерната шахта, в която ще се монтира контролно-измервателните уреди, ще се ползва площ 2,50 – 3,00 м2.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
За имота има издадено Становище на Директора на РИОСВ – гр. София с изх. №  6586-3689/ 14.06.2018 г. за изграждане на „Обществено обслужваща сграда и жилищни сгради с ПГ“, според което не необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС;
Имотът с идентификационен № 68134.905.3322, област София (столица), община Столична, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново е собственост на “БГ РЕИ“ ООД, съгласно нотариални актове вписани в службата по вписванията - акт № 1, том ХХVIІ, рег № 12142, дело № 6936 от 15.03.2006 год. и акт № 124, том СLХХVIІ, рег № 75911, дело № 55406 от 01.12.2016 год.
За ПИ с идентификатор 68134.905.3322 има издадена скица № 15-781628/25.10.2018 год. от служба по геодезия, картография и кадастър, гр. София, според която имотът е с площ от 19 050 кв.м и начин на трайно предназначение на територията - урбанизирана с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс.
В близост до площадката има изградена инженерна инфраструктура.
Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди /минерална вода/ и ПП нужди.
Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката, оформяне на тревните площи и реализиране на проекта за озеленяване.
По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Отпадъците, които се очаква да се генерират съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците са следните:
По време на строителството се очаква да се формират:
Смесени отпадъци от строителни материали
с код 17.09.04 и неопасни свойства
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място;
Земни маси - от изкопни работи
с код 17.05.04 и неопасни свойства
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка
Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране
- с код 01.05.04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране.
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място.
По време на експлоатацията се очаква да се формират:
Смесени битови отпадъци
- с код 20.03.01 и неопасни свойства
- начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.
Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци от общинска фирма. Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.
д) замърсяване и вредно въздействие, дискомфорт на околната среда;
Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
Изграждането на инвестиционното предложение ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.
В хода на строителство са възможни замърсявания с ГСМ, тъй като част от строителната апаратура е с дизелов агрегат. За целта при зареждането на апаратурата с дизелово гориво ще бъде използвана гумирана мушама под резервоара. В случай, че се получат разливи, почвата ще се изгребва, след което ще се рекултивира.
Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работните площадки.
Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди:
- поддържане в постоянна изправност на съоръженията;
- поддържане в добро техническо състояние на електрическата инсталация.
Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
По време на изграждане на обекта - е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:
- шумово въздействие;
- локално замърсяване с отработени газове;
- запрашване на средата;
- вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника).
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Проектния тръбен кладенец ще се реализира в урегулиран поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, област София (столица), община Столична, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново.
Тръбния кладенец се предвижда да бъде разположен в западната част на имота. Приблизителните географски координати на кладенеца в WorldGeodeticSystem’84 са N423920,50 Е0231920,33.
По време на строителството ще се използва площ до 40,00 м2 за изграждане на кладенеца и утайната система, която ще се рекултивира след завършване на сондажния процес.
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
За кладенеца възложителят ще проведе процедури пред Басейнова дирекция - Плевен за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.
В предвид геоложкия строеж на района и хидрогеоложката обстановка необходимото водно количество ще може да се получи от един тръбен кладенец със следните проектно технически данни:
- изземване на хумусния слой;
- прокарване на сондажен отвор с автосонда, с диаметър 345÷500 мм и дълбочина до 70 м;
- полагане на ПВЦ тръби с диаметър Ø140 мм;
- поставяне на филтърна засипка от промит речен чакъл;
- извършване на изолация на различните водоносни хоризонти, чрез глинест тампонаж или циментация;
- изграждане на водовземна шахта с водомер на устието на кладенеца;
- възстановяване на сондажната площадка.
Очаквано водно ниво в тръбния кладенец e на дълбочина около 6,00-8,00 м от повърхността.
Предвижда се отнемане на почвения слой и депонирането му на предварително определено от общината място. За направата на площадката и подходите към нея ще се разработят настилки в зависимост от технологичната схема и организацията на движението до подобектите.
Теренът за реализиране на обекта е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи.
Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района. Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
При изготвяне на работния проект ще бъдат отразени съществуващите пътни връзки за отделните подобекти и отклонението от тях. Достъпа до имота ще се осъществява от съществуващ път.
Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района и безопасност на движение.
Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.). При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, материали и енергия. Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси. Строителството като организация ще се разгърне само върху разглеждания имот и няма да засегне съседните имоти.
Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
6. Предлагани методи за строителство.
Методите на строителството ще са съобразени с изготвен и одобрен работен проект. Същия ще се изготви след получаване на необходимите документи, а именно Становище от РИОСВ-София, Разрешително за строеж от район Лозенец, към Столична община и Разрешително за ползване от БДУВДР-Плевен за подземен воден обект.
Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши с автосонда. Доставката на необходимите материали и съоръжения ще се извършват с товарен автомобил.
Усвояването на кладенеца ще се осъществи с промиване и черпене с потопяеми помпи, с продължителност посочена в разрешителното за изграждане от БДУВДР-Плевен. За определяне на хидрогеоложките параметри ще бъде проведено водочерпене от 24 часа и пълно възстановяване на водното ниво. Ще бъде взета и анализирана водна проба в акредитирана лаборатория с обем 1.5 л.
След завършване на кладенеца, ще бъде оборудван с шахта на устието и монтиране на потопяема помпа.
След приключване на изграждането на тръбния кладенец терена около него ще бъде почистен и възстановен.
Предвижда се отнемане на почвен слой и депонирането му на предварително определено от общината място.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:
- имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда;
- теренът е добре транспортно обезпечен;
- имотът е разположен в местност „Витоша ВЕЦ Симеоново”, р-н Лозенец с ЕКАТТЕ 68134;
- в района има изградена инженерна инфраструктура;
- предвижданите дейности ще се извършат изцяло в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322;
- съгласно "НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община", чл.14, ал. 5 и 6 се забранява: Ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите. За тази цел съответните собственици и ползватели могат да ползват местни водоизточници.
- имотът не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Проектния тръбен кладенец ще се реализира в урегулиран поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, област София (столица), община Столична, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново.
Тръбния кладенец се предвижда да бъде разположен в западната част на имота. Приблизителните географски координати на кладенеца в WorldGeodeticSystem’84 са N423920,50 Е0231920,33.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
Най-близката Защитена зона е „Витоша" с идентификационен код ВG 0000113 по Директива 79/409/EEC за опазване на дивата флора и фауна. Настоящия обект отстои на около 3,68 км северно от нея. Местоположението на проектния кладенец спрямо защитените зони е показано на приложение 1.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.
Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, област София (столица), община Столична, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново е предвиден за жилищен комплекс и офис сграда.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.
Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.
Инвестиционното предложение не попада в и не засяга санитарно-охранителни зони.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Теренът е достатъчен за извършване на предвидените дейности. Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия. То може да се конкретизира и изрази в следното:
- значителни капитало вложения за изграждане;
- рационално използване на водните количества;
- разкриване на работни места.
Няма да се добиват строителни материали и няма да се произвежда енергия.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Разрешително за изграждане и водовземане съгласно Закона за водите и разрешение за строеж по ЗУТ.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 68134.905.3322, гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново е предвиден за жилищен комплекс и офис сграда.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.
4. планински и горски райони;
Инвестиционното предложение не засяга и не попада в планински или горски райони.
5. защитени със закон територии;
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
Най-близката Защитена зона е „Витоша" с идентификационен код ВG 0000113 по Директива 79/409/EEC за опазване на дивата флора и фауна. Настоящия обект отстои на около 3,68 км северно от нея.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
Въздействие върху хората и тяхното здраве
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на гр. София с ЕКАТТЕ 68134, район Лозенец, м. Витоша ВЕЦ Симеоново.
По време на строителството, здравният риск за работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-монтажни работи.
Атмосфера и атмосферен въздух
От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Дейността на подобектите не предвижда отделяне на неприятни миризми. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.
Води
За обезпечаване на обекта за противопожарни нужди ще бъде изграден резервоар, който ще бъде напълнен и периодично допълван от кладенеца. Кладенеца ще се използва за поливане на зелени и тревни площи, измиване на площадки и други. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във градската канализация.
Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт
Реализирането на проекта ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт и антропогенния слой. Подравняването на площадката ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и скална маса (чакъл). Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.
Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
В границите на инвестиционното предложение няма паметници на културата.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Очакваното въздействие ще бъде:
- краткотрайно по време на изграждане на обекта;
- непряко по време на експлоатацията.
Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
Очакваното въздействие може да се оцени като:
- с малък териториален обхват на територията на имота, собственост на възложителя;
- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.
Засегнати могат да бъдат само обитателите на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обекта.
Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
В близост до инвестиционното предложение няма съществуващи производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.
10. Трансграничен характер на въздействието.
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки по време на работното проектиране, строителството и експлоатацията:
На етап проектиране:
- извършването на проучвателни работи и проектни разработки;
- предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните отпадъци до извозването им;
- изготвяне на проект по озеленяване и ланшафтно оформяне на площадката.
На етап строителство:
- поддържане на строителната техника в добро техническо състояние;
- организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена;
- събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;
- съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци;
По време на експлоатация:
- недопускане замърсяването на подземни води в прилежащите терени.
- експлоатацията на водоползването да се осъществява в съответствие с разрешения режим;
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Инвеститорът е уведомил Столична община, район Лозенец за своето инвестиционно предложение във връзка с изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

С уважение:
                            /............................................./

Изтегли PDF 
YouSofia