ЗА НАС Обяви

ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1858117
В момента има 58 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Обяви
Обяви - Страница 2

26 март 2021 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
СИ ТИ ПАРК БЕТА ЕООД, ЕИК 205641898, със седалище и адрес на управление гр. София, П.К. 1000, ул. "Съборна" № 2А
2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция.
гр. София, район Изгрев, П.К. 1172, жк. "Дианабад", ул. „Николай Хайтов“ № 34, ет. 1,
3. Телефон, факс и e-mail.
Тел. за връзка: 0877 51 08 75
Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
4. Лице за контакти.
Бранимира Апостолова
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Инвестиционното намерение предвижда изграждане на отделни складови бази с административна част, които ще се разположат в поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.8600.1338, 68134.8600.1330, 68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, м. „Голямата локва – търговски парк София“, район Кремиковци, Столична Община.
Предвиждат се да се реализират следните инвестиционни намерения:

-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В УПИ II-120077, 120078, 120080, 120081, 120082, 120083, 120095, 120096, 120097, 120106, 120107, 120108, 120110, 120111 ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1401, КВ. 23, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В основната си част сградата ще бъде едноетажна с височина до 15м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. В складовата част ще се складират, на палети в стелажна система, неопасни опаковани материали.

Предвижда се сградата да бъде разделена на сектори за складиране за различен вид стоки и ползватели. Към всеки сектор ще има обособена административна част, която ще е разделена на две нива.

В складодвете се предвижда работа с електрокари и транспалетни колички.
Сградата ще бъдат със сглобяема носеща стоманобетонна конструкция и “обвивка“ от термоизолационни панели.

-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В УПИ IX-1405, 1407, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1405, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1407 КВ. 22, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В основната си част сградата ще бъде едноетажна с височина до 15м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. В складовата част ще се складират, на палети в стелажна система, неопасни опаковани материали.

Предвижда се сградата да бъде разделена на сектори за складиране за различен вид стоки и ползватели. Към всеки сектор ще има обособена административна част, която ще е разделена на две нива.

В складодвете се предвижда работа с електрокари и транспалетни колички.

Сградата ще бъдат със сглобяема носеща стоманобетонна конструкция и “обвивка“ от термоизолационни панели.

-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1338, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1330, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1329 КВ. 13, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В основната си част сградата ще бъде едноетажна с височина до 15м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. В складовата част ще се складират, на палети в стелажна система, неопасни опаковани материали.
Предвижда се сградата да бъде разделена на сектори за складиране за различен вид стоки и ползватели. Към всеки сектор ще има обособена административна част, която ще е разделена на две нива.
В складодвете се предвижда работа с електрокари и транспалетни колички.
Сградата ще бъдат със сглобяема носеща стоманобетонна конструкция и “обвивка“ от термоизолационни панели.

-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8423.308, УПИ VII-285006, КВ. 11, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В основната си част сградатаще бъде едноетажна с височина до 15м. Над зоната за товаро-разтоварни дейности се предвижда второ ниво за складиране на малки по габарит стоки и разполагане на помещения за администрацията. В складовата част ще се складират, на палети в стелажна система, неопасни опаковани материали.

Предвижда се сградата да бъде разделена на сектори за складиране за различен вид стоки и ползватели. Към всеки сектор ще има обособена административна част, която ще е разделена на две нива.

В складодвете се предвижда работа с електрокари и транспалетни колички.
Сградата ще бъдат със сглобяема носеща стоманобетонна конструкция и “обвивка“ от термоизолационни панели.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
За имотите има:
-    Влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-61/ 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-22-202/ 11.02.2013 г.;

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Природните ресурси които ще се използват по време на строителството са вода и земя. Ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл) и енергийни ресурси (електроенергия и вода). Иззетия хумус ще се използва за рекултивация и моделиране на терена. Излишните количества ще се депортират на указаните места. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства.

По време на строителният процес ще се използват съвременни висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират незначителни количества строителни отпадъци които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Район Кремиковци в съответствие със ЗУО.
По време на експлоатацията на обектите ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.
Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

В рамките на имотите ще се изградят две независими разделни канализационни мрежи – за битово-фекални и за дъждовни води.
Дъждовните води, които ще се формират от покривите и зелените площи ще се заустят в инфилтрационно съоръжение. Тези от паркингите ще бъдат пречистени посредством каломаслоуловители.
Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват посредством пречиствателни съоръжения, след което ще се заустят в събирателни резервоари. Вода от резервоарите ще бъдат извозвана на определени интервали до съответните регламентирании депа.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на инвестиционното предложение ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни и строителни работи.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално и ще засегне предимно територията на работните площадки.
Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обектите /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани единствено с техническата изправност на съоръженията в сградата, за което трябва да се предвиди:

- поддържане в постоянна изправност;
- поддържане в добро техническо състояние на електрическата инсталация;

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
Изграждането на обектите, предмет на настоящото уведомление е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и други. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:
-    шумово въздействие;
-    локално замърсяване с отработени газове;
-    запрашване на средата;
-    вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника)
При експлоатацията на обектите не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората. Зоните, в които попадат имотите позволява извършване на дейностите, които ще се осъществяват. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Инвестиционно намерение предвижда изграждане на отделни логистични бази с административна част, които ще се разположат в поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.8600.1338, 68134.8600.1330, 68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, м. „Голямата локва – търговски парк София“, район Кремиковци, Столична Община.
Предвиждат се да се реализират следните инвестиционни намерения:

-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В УПИ II-120077, 120078, 120080, 120081, 120082, 120083, 120095, 120096, 120097, 120106, 120107, 120108, 120110, 120111 ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1401, КВ. 23, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В УПИ IX-1405, 1407, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1405, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1407 КВ. 22, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1338, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1330, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1329 КВ. 13, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
-    ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КОНТРОЛНО -ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8423.308, УПИ VII-285006, КВ. 11, М. "ГОЛЯМАТА ЛОКВА-ТЪРГОВСКИ ПАРК-"СОФИЯ", РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В рамките на имотите ще се изградят две независими разделни канализационни мрежи – за битово-фекални и за дъждовни води.
Дъждовните води, които ще се формират от покривите и зелените площи ще се заустят в инфилтрационно съоръжение. Тези от паркингите ще бъдат пречистени посредством каломаслоуловители.
Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват посредством пречиствателни съоръжения, след което ще се заустят в събирателни резервоари. Вода от резервоарите ще бъдат извозвана на определени интервали до съответните регламентирании депа.
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Транспортен достъп:
За поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1401  е предвиден един вход/изход от улица (временен път), разположена в източната част на имота, откъдето ще се осъществява основният автомобилен достъп до сградата. Достъпът до имота ще се осъществява по временен път от бул. “Ботевградско шосе”. следизграждането на улицата от север ще се обособи изход към нея.
Транспортният достъп до останалите имоти ще се осъществява посредством вход/изходи откъм улиците, находящи се пред пред тях. При необходимост ще се изграждат и нови улици.
Електрозахранване: Електрозахранването на имотите ще се обезпечава от съществуващи електропроводни линии в близост до имотите. При необходимост ще се изграждат и трафопостове за всеки от имотите.
Водоснабдяване:
За УПИ II-120077, 120078, 120080, 120081, 120082, 120083, 120095, 120096, 120097, 120106, 120107, 120108, 120110, 120111 ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1401се предвижда изграждане на 1 бр. сондаж за обезпечаване на питейно-битовите, поливни и противопожарни нужди:
Координатите на сондажа в координатна система WGS 84 са:
-    N 42°42’40,126” Е 23°26’26,338”
Максималния дебит на черпене от кладенеца ще бъде до 5 l/s и и не повече от .22076 куб.м/годишно.

За УПИ IX-1405, 1407, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1405, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1407 се предвижда изграждане на 1 бр. сондаж за обезпечаване на питейно-битовите, поливни и противопожарни нужди:
Координатите на сондажа в координатна система WGS 84 са:
-    N 42° 42' 38.356"     E 23° 26' 36.972"

Максималния дебит на черпене от кладенеца ще бъде 5.5 l/s и и не повече от 40997 куб.м/годишно.

За ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1338, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1330, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8600.1329 се предвижда изграждане на 1 бр. сондаж за обезпечаване на питейно-битовите, поливни и противопожарни нужди:
Координатите на сондажа в координатна система WGS 84 са:
N 42°42’47,880” Е 23°26’26,875”

Максималния дебит на черпене от кладенеца ще бъде до 5,5 l/s и и не повече от .22076 куб.м/годишно.

За ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.8423.308, УПИ VII-285006 се предвижда изграждане на 1 бр. сондаж за обезпечаване на питейно-битовите, поливни и противопожарни нужди:
Координатите на сондажа в координатна система WGS 84 са:
-    N 42°42’59,153” Е 23°26’23,394”
Максималния дебит на черпене от кладенеца ще бъде до 5,5 l/s и и не повече от .22076 куб.м/годишно.

Отвеждане на отпадъчни води:
В рамките на имотите ще се изградят две независими разделни канализационни мрежи – за битово-фекални и за дъждовни води.
Дъждовните води, които ще се формират от покривите и зелените площи ще се заустят в инфилтрационно съоръжение. Тези от паркингите ще бъдат пречистени посредством каломаслоуловители.
Битово-фекалните отпадъчни води ще се пречистват посредством пречиствателни съоръжения, след което ще се заустят в събирателни резервоари. Вода от резервоарите ще бъдат извозвана на определени интервали до съответните регламентирании депа.
Отопление: За административните зони в обектите се предвижда отоплението и охлаждането да се извършва на ток. За складовите помещения ще се предвиди отопление с електрически котел и топловъздушни апарати за поддържане на температура мин. 5°С за предпазване на спринклерната инсталация.
Не се предвижда използване на взрив.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Достъпът до имотите ще се осъществява от съществуваща в района изградена пътна мрежа, като при необходимост ще изгражда и нова. Местоположението на имотите е подходящо от гледна точка на пътно – транспортната обстановка в района.
Дейностите по време на строителството на обектите, ще се осъществяват изцяло в имотите.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Обектите ще се изградят на един етап. Очакваната продължителност на строителството за момента не може да се конкретизира.

Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на поземлените имоти, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за извършването им.

6. Предлагани методи за строителство.
Методите на строителството ще са съобразени с изготвен и одобрен работен проект. Същият ще се изготви след получаване на необходимите документи, а именно Решение на Директора на РИОСВ-гр. София и Разрешения за строеж за логистичните сгради.
След приключване на строителните дейности, теренът около обектите ще бъде почистен и възстановен.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Местоположението на терените е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:
•    имотите са разположени в климатично и релефно благоприятна среда;
•    терените са добре транспортно обезпечени;
•    имотите не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа;
•    при нормална експлоатация на обектите, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени;

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Инвестиционното намерение предвижда изграждане на отделни складови бази с административна част, които ще се разположат в поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.8600.1338, 68134.8600.1330, 68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, м. „Голямата локва – търговски парк София“, район Кремиковци, Столична Община.

Обектите не се намират в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.
СНИМКА 1:
 01

СНИМКА 2:
 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.
Имотите попадат в следните устройствени зони:

-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1338 попада в устройствена зона ПС;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1330 попада в устройствена зона ПС;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1329 попада в устройствена зона ПС;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1401 попада в две устройствени зони СМФ2 и ПС;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8423.308 попада в зона СМФ2Д;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1405 попада в устройствена зона СМФ 2;
-    Поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.8600.1407 попада в устройствена зона СМФ 2;
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и лечебни води.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обектите за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.
На територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Инвестиционното намерение не предполага добив на строителни материали и/ или електроенергия.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Преди реализиране на инвестиционното намерение, възложителят е необходимо да получи разрешения за строеж.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Инвестиционно намерение предвижда изграждане на складови база с административна част, които ще се разположат в поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.8600.1338, 68134.8600.1330, 68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, м. „Голямата локва – търговски парк София“, район Кремиковци, Столична Община.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;
В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;
Инвестиционното предложение не засяга и не попада в планински или горски райони.

5. защитени със закон територии;
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
Въздействие върху хората и тяхното здраве
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на район Кремиковци, Столична Община.
По време на строителството, здравният риск за работещите ще се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-монтажни работи.

Атмосфера и атмосферен въздух
От дейността на обектите не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Води
Водоснабдяването на обектите ще се осъществява от изградената в района инфраструктура. При реализирането и експлоатацията на инвестиционното намерение не се предвижда въздействие или замърсяване на водите в района.

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт
Реализирането на инвестиционното намерение ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт и антропогенния слой. Подравняването на площадките ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и скална маса (чакъл). Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.
Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.
В границите на инвестиционното предложение няма паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
На територията на площадките и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Очакваното въздействие ще бъде:
-    краткотрайно по време на изграждане на обекта;
-    непряко по време на експлоатацията.
Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
Очакваното въздействие може да се оцени като въздействие с малък териториален обхват на територията на имотите, собственост на възложителя.
Не се очаква експлоатацията на обектите до доведе до въздействие върху населението в района.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Вероятността от поява на вредно въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обектите.
Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработени и приложими планове за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
Не се очаква комбиниране на въздействието от обектите с други инвестиционни намерения в близост.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Инвестиционното предложение изисква спазване на следните мерки по време на строителството

На етап строителство:
-    поддържане на строителната техника в добро техническо състояние;
-    организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена;
-    събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Информацията е публикувана на следния адрес на местен вестник, в секция обяви:

Софийски вестник (sfvestnik.com)
www.svestnik.com

Изтегли PDF 
YouSofia